Skieruj się na dalkiapolska.com, aby odnaleźć informacje o energii z odzysku.

Na skutek rozwoju przemysłu pojawił się gwałtowny wzrost popytu na energię niezbędną do zasilania procesów produkcyjnych. Ogromna konsumpcja energii, jak również świadomość jej marnotrawienia na licznych etapach produkcyjnych sprawia, że firmy szukają nowych rozwiązań, które nie tylko obniżą koszty działalności, ale też przyczynią się do zminimalizowania szkodliwego ich oddziaływania na środowisko.

Metody dekarbonizacji przemysłu

Dekarbonizacja przemysłu to proces, który dąży do wzmocnienia niezależności energetycznej firm produkcyjnych poprzez implementowanie rozwiązań pozwalających na sprawniejsze wykorzystywanie źródeł energii, przykładowo poprzez redukcję użycia gazu i węgla czy zwiększenie elektryfikacji. Osiągnąć te cele można dzięki nowoczesnym rozwiązaniom, takim jak kogeneracja, która polega na produkowaniu w ramach jednego procesu technologicznego energii elektrycznej i ciepła, lub trigeneracja, gdzie oprócz energii i ciepła w trakcie jednego procesu technologicznego uzyskiwane jest także zimno.

W szeregu obszarów przemysłu możliwe jest także użycie “czystej energii”, innymi słowy energii z odzysku. To energia, która jest wytwarzana na rozmaitych etapach produkcji i która najczęściej bywa po prostu uwalniana, a przez to nieodwracalnie trwoniona. Tymczasem odzyskiwanie tej energii, a następnie powtórne jej wykorzystanie daje z biegiem czasu pokaźne oszczędności, a jednocześnie skutkuje zredukowaniem emisji CO2 przez zakład przemysłowy.

Dekarbonizacja przemysłu – zabezpieczenie rozkwitu przemysłu w kolejnych dekadach

W czasie powszechnej świadomości negatywnego wpływu działań człowieka na otoczenie oraz wiedzy, że złoża paliw kopalnych za kilka dekad się wyczerpią, konieczność dekarbonizacji przemysłu stała się priorytetem, bowiem jest zabezpieczeniem jej rozkwitu w przyszłych dziesięcioleciach. Nakierowanie przemysłu ku wykorzystaniu energii odnawialnej oraz odzyskanej to najwłaściwsza metoda do zagwarantowania przemysłowi niezależności energetycznej. Rzecz jasna, zastosowanie takich rozwiązań wymaga poniesienia sporych kosztów, niemniej jednak w ostatecznym rozrachunku zysk jaki one przynoszą, zupełnie je równoważą. Oszczędności związane z redukcją wydatków ponoszonych na zakup energii już po kilku latach są w stanie zwrócić nakłady finansowe poniesione na tę inwestycję. Z drugiej strony zmniejszenie śladu węglowego przemysłu i jego negatywnego wpływu na środowisko to już wartość bezcenna dla każdego z nas.

Nasze dane kontaktowe:
Dalkia Polska Sp. z o.o.
ul. Złota 59
00-120 Warszawa

Tel.: +48 22 228 73 10